شناسایی ۲۰۰ گلوگاه فساد از سوی سازمان بازرسی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85520374/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C