شکایت بهادری جهرمی در پی نشر اکاذیب محسن برهانی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85526883/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C