صدور ابلاغ برای ۸۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85420711/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C