ضابطان موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند/مبارزه با فساد و مفسد مردم را امیدوارتر می‌کند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85231677/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار