ضرورت اجتناب از صدور قرارهای بازداشت غیرضروری/بازدید ۲۴۵ قاضی از زندان‌های تهران

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85485916/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B4%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C