عاملان تیراندازی منجر به قتل ۲ شهروند ریگانی دستگیر شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85197668/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF