عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد و جریمه ۴۶۷ میلیاردی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85245650/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87