عملکرد فارس در شاخص های چهارده گانه تحول قوه قضاییه قابل تقدیر است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85162101/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1