عکس‌العمل دادگستری و بهزیستی بوشهر به فیلم کتک‌زدن یک معلول

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85189997/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84