غریب‌آبادی: غرب سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85448785/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85