غریب‌آبادی: هزینه جنایت‌کردن را برای رژیم‌صهیونیستی بالا می‌بریم 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85495352/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85