غریب‎ آبادی: گزارش هیات حقیقت‌یاب فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85421949/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA