غزه نمایشگاه نقض حقوق بشر گسترده آمریکا/ قدرت آمریکا رو به افول است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85526761/%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84