فرآیند احراز اصالت اسناد و مدارک باید به‌طور کامل الکترونیکی شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85212090/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C