قربانیان تروریسم و تحریم برندگان اصلی جایزه هستند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85249521/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF