قوانین مدنی تابعیت ایران پس از ۹۰ سال اصلاح می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85531850/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF