لایحه فوریتی عفاف و حجاب‌ این هفته در مجلس بررسی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85188708/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF