لزوم شفافیت در زنجیره تولید، مصرف و فروش نفت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85446730/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA