ماموریت رئیس سازمان بازرسی به بازرسان استان‌های مرزی/ضرورت نظارت بر نحوه خدمت رسانی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85214167/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA