مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان معرفی شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85175688/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF