مرد تنسی ممکن است مواد مخدر و تجاوز به “دهه قربانیان” در پرونده سوء استفاده جنسی از کودکان داشته باشد.