مشاور حقوقی مرحوم مهرجویی:از گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار کذب پرهیز شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85260008/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B0%D8%A8