معارف دین مبین اسلام با زبان ساده و به‌روز در اختیار مردم قرار گیرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85422662/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1