معاون اول قوه قضائیه: مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85177504/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF