معاون ثبت اسناد:حدنگاری ۹۹.۷ درصد عرصه‌های ملی کشور انجام شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85218137/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار