معاون ثبت اسناد کشور: مهمترین چالش حوزه املاک، نقل‌ و انتقال اسناد عادی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85198787/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84