معاون قوه قضائیه: تورم عناوین مجرمانه، حجم پرونده‌های قضایی را افزایش داده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85255979/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7