میان روشنگران افکار عمومی و تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه تفاوت وجود دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85448062/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA