میزان صدمات ساختگی در خراسان رضوی ۴۴ درصد کاهش یافت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85160674/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%DB%B4%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA