نامزدهای انتخابات از بیان مطالب غیرمستند در فضای حقیقی و مجازی اجتناب کنند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85511050/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C