نظرسنجی نشان می‌دهد که ژنرال هوش مصنوعی کتابداران قانون و متخصصان مدیریت دانش را در معرض خطر منسوخ شدن قرار می‌دهد