نظر نعمت احمدی درباره رأی دیوان عدالت درباره لطیفی: جنبه حقوقی ندارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85165810/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C