نوزدهمین هیات صلح در کردستان راه‌اندازی شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85185748/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF