هزار و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در غرب هرمزگان کشف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85190686/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF