هشدار سازمان ثبت اسناد به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85437525/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7