هشدار قوه قضاییه به داوطلبان کنکور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85535382/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1