هشدار قوه قضاییه نسبت به نحوه عرضه سکه طلا در بستر مرکز مبادله ارز 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85511791/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87