همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85534270/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C