هیچ حکم قضایی برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین صادر نشده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85534518/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA