هیچ مزایده‌ای نباید به‌صورت سنتی برگزار شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85531506/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF