وزارت اقتصاد: صدور و انتقال پروانه وکالت باید شفاف و غیرحضوری باشد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85211379/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C