وزیر دادگستری: نتیجه ظلم رژیم صهیونیستی امروز به خودش بازگشت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85256168/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA