وضعیت زندان رامهرمز آرام است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85242763/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار