وظیفه اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی است/سازش در ۴۲ درصد پرونده‌ها

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85515565/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7