پاسخ رسانه قوه قضاییه به ادعاها و خبرسازی‌ کذب «نازیلا معروفیان»

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85222517/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار