پدر سنندجی ۲ دختر خردسالش را به قتل رساند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85161492/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C-%DB%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF