پزشکی قانونی نامه منتسب به این سازمان در خصوص مرگ نیکا شاکرمی را تکذیب کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85230722/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار