پلمب بنگاه‌های املاک فاقد مجوز/هفت هزار حکم قطعی تغییر کاربری اراضی در انتظار اجراست

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85244825/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C