چرا برخی از کشورها مجازات اعدام را حفظ می کنند اما هرگز از آن استفاده نمی کنند | آستین صراط | حکم