کاوانا آخرین قاضی است که با تلاش برای “رژ لب زدن روی خوک” سعی در تقویت دادگاه عالی دارد | آستین صراط | حکم